zaloguj się załóż konto

Koniki Polskie

Związek Hodowców Koników Polskich

Regulamin strony

Regulamin strony

Witamy serdecznie wszystkich użytkowników na portalu "konikpolski.pl". Główną tematyką strony i jest wymiana informacji i propagowanie wiadomości na temat Koników Polskich - potomków Tarpanów


Mamy nadzieję, że pozostaniecie z nami na dłużej.


Użytkownik konikpolski.pl ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania.


KAŻDORAZOWE SKORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU.

Podstawowe definicje

 1. Regulamin - zbiór zasad i obowiązków panujących na stronie, jego zaakceptowanie zezwala na korzystanie z strony, w przeciwnym wypadku, nie możesz przeglądać strony i powinieneś ją opuścić.
 2. Gość (Guest) - osoba przeglądające stronę, która nie ma konta lub jest nie zalogowana, osoba taka nie może pobierać żadnych plików, ani kliknąć w odnośniki z plikami!
 3. Użytkownik (User) - osoba zarejestrowana i zalogowana na stronie, musi znać i zaakceptować wszystkie zasady panujące na stronie, tylko wtedy może z niego w pełni korzystać.
 4. News - Artykuł lub Post dodany przez użytkownika zarejestrowanego na stronie.
 5. Prywatne Wiadomości (w skrócie "PW" lub "PM" od angielskiego "Personal Message" lub "Private Message") - są to wiadomości prywatne przesyłane między użytkownikami, nie stanowią jednak ich własności i mogą został wykasowane z serwisu bez powiadomienia, więc prosimy w nich nie trzymać żadnych ważnych dla siebie informacji. Wiadomości mogą zostać sprawdzone przez Administratora jeżeli będą podejrzenia że ktoś w nich narusza regulamin strony, w szczególności dotyczy rozsyłania reklam innych stron bez zgody i wiedzy Administratora.
 6. Konto użytkownika - Uzyskuje się po rejestracji na naszej stronie, każdy ma prawo do edytowania swojego konta czy zmiany hasła. Podstawowe konta użytkownika na naszej stronie są darmowe. Konta użytkownika może zostać skasowane przez Administrację bez podania przyczyny. Konto może też zostać skasowane na prośbę jego właściciela, wystarczy napisać PW z prośbą o usunięcie konta do Administratorów strony. W przypadku usunięcia konta przystępuje maksymalnie miesięczne wypowiedzenie, jednak zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia czasu wypowiedzenia z niezależnych od nas przyczyn.

Główne postanowienia

 1. Użytkownik wraz z rejestracją automatycznie jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
 2. Akceptacja Regulaminu jednocześnie zobowiązuje do:
  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  4. nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
 3. Tylko Administrator portalu ma prawo zmieniać, aktualizować regulamin panujący na zrebak.konikpolski.pl informując przy tym wszystkich użytkowników.
 4. Wraz ze zmianami regulaminu wprowadzonymi przez Administratora, użytkownik ma obowiązek dostosowania się do nowych zasad.

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych na portalu zrebak.konikpolski.pl w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Administratorem Forum jest firma Logic IT Mateusz Brzozowski. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez firmę, w celu świadczenia usług i archiwizacji danych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (tj.Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Użytkownik korzystając z portalu nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.
 2. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie portalu mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

Korzystanie z portalu

 1. Portal umożliwia Użytkownikowi:
  1. bezpłatny dostęp do porad publikowanych na stronach w ramach portalu,
  2. dostęp do forum dla użytkowników zarejestrowanych w portalu.
 2. Każdy użytkownik ma prawo do swobodnego wyrażania swoich poglądów.
 3. Wszelkie przejawy agresji słownej z powodu nie tolerancji poglądów, religii, kultury, będą karane banem. Szacunek dla drugiej osoby tworzy rodzinna atmosferę forum.
 4. Ukarać użytkownika, który nie przestrzega zasad może specjalnie wyznaczona grupa osób przez Admina, lub sam Administrator. Ban na numer Ip wykonuje Administrator forum.
 5. Nie należy wykorzystywać PW jako możliwości reklamy, każdy użytkownik wysyłający spam przez Prywatną Widomość będzie ukarany.
 6. Jeśli tworzysz nowy temat, stosuj się do poniższych zasad:
  1. upewnij się, że wybrałeś odpowiedni dział,
  2. na zrebak.konikpolski.pl starszy temat ma pierwszeństwo, wiec zanim założysz nowy i zdziwisz sie ze wyladowal w koszu, wpisz w szukaj czy już wcześniej taki temat nie istniał.
  3. przed umieszczeniem tematu, należy przeczytać dodatkowe zasady dla działu - standard dodawanych linków.

Korzystanie z forum

 1. Zabrania się publikować na forum treści komercyjnych, reklam, odnośników do stron www zaliczanych do grupy komercyjnych jak np.: sklepy internetowe, giełdy ogłoszeń lub promujących inne witryny internetowe o podobnej lub takiej samej tematyce. Wyjątek stanowią kategorie wyznaczone przez administratora lub moderatorów forum do przekazywania tego typu informacji.
 2. Użytkownik ma prawo do tworzenia nowych tematów.
 3. Zabrania się wielokrotnego publikowania powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach forum.
 4. Informacje, wypowiedzi oraz fotografie publikowane przez Użytkowników na forum nie mogą:
  1. wzywać do popełnienia przestępstw, być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagować przemocy, erotyki, pornografii,
  2. zawierać treści obscenicznych i obraźliwych, naruszać zasad zrebak.konikpolski.pl,
  3. naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich,
 5. Forum portalu zrebak.konikpolski.pl nie odpowiada za treść wypowiedzi, informacje oraz fotografie publikowane na Forum przez użytkowników.
 6. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Forum zrebak.konikpolski.pl i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi lub fotografii naruszające warunki określone w pkt.1 - 4.
 7. Administrator portalu zrebak.konikpolski.pl zastrzega sobie prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i w razie potrzeby ich modyfikowania, a nawet do usuwania z Forum wypowiedzi, które nie spełniają warunków określonych w pkt.1 - 4.
 8. Administrator portalu zrebak.konikpolski.pl zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika na Forum.
 9. Administrator portalu zrebak.konikpolski.pl zastrzega sobie prawo do zablokowywania dostępu do Forum Użytkownikom, którzy notorycznie naruszać będą postanowienia niniejszego Regulaminu.
 10. Administrator portalu zrebak.konikpolski.pl zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

Postanowienia końcowe

 1. Obsługa portalu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania portalu, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność portalu przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności portalu oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres redakcja@konikpolski.pl
 3. Stroną rozstrzygającą ewentualne spory użytkowników, łamanie przez użytkowników niniejszego regulaminu jest Administrator portalu zrebak.konikpolski.pl lub wskazany przez niego Moderator.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych portalu


Odwiedź nas na Facebooku!Redakcja | Ochrona prywatności | Mapa strony | Kontakt | Archiwum Copyright 2019 KONIKI POLSKIE