zaloguj się załóż konto

Koniki Polskie

Związek Hodowców Koników Polskich

Statut ZHKP

tekst statutu Związku Hodowców Koników Polskich

Rozdział I.
Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Związek Hodowców Koników Polskich w Warszawie /dalej zwany Związkiem/ jest dobrowolną i samorządną organizacją społeczno-zawodową.
 2. Celem działania Związku jest reprezentowanie potrzeb, obrona praw i interesów hodowców koników polskich oraz promocja tej rasy.
 3. Związek jest rolniczym zrzeszeniem branżowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U.Nr.32, poz.217 z 1982r. i Dz.U.83.27.132)

§ 2

 1. Obszarem działania Związku jest terytorium Rzeczpospolitej Polski. Związek może prowadzić działalność na terenie krajów Unii Europejskiej.
 2. Siedzibą Związku jest Warszawa.

§ 3

 1. Związek ma osobowość prawną.
 2. Związek jest członkiem Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, zwanego dalej „PZHK”.

§ 4
Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Związek Hodowców Koników Polskich” i logo Związku w środku oraz pieczęci podłużnej z tą samą treścią, nr NIP, Regon i dokładnym adresem.

§ 5

 1. Związek może być członkiem innych organizacji rolniczych oraz korzystać z ich pomocy zgodnie ze statutem tych organizacji.
 2. Związek może być członkiem innych podmiotów krajowych i zagranicznych.
 3. Decyzje w sprawach wymienionych w punktach 1 i 2 podejmuje Zarząd Związku.


Rozdział II.
Cele i zadania Związku oraz środki ich realizacji.

§ 6
Celem Związku jest reprezentowanie potrzeb, obrona praw i interesów hodowców koników polskich, a w szczególności:

 1. zrzeszanie hodowców i sympatyków koników polskich oraz ewentualne organizowanie regionalnych oddziałów Związku
 2. doskonalenie hodowli i chowu koników polskich zgodnie z przyjętym programem hodowlanym dla tej rasy
 3. współudział w prowadzeniu księgi stadnej i realizacji programu hodowlanego, poprzez udział przedstawicieli Związku w komisji księgi stadnej
 4. udzielanie pomocy członkom Związku w zakresie organizacji chowu, hodowli, użytkowania oraz promocji wyhodowanego materiału
 5. reprezentowanie interesów hodowców koników polskich i ich obrona w kontaktach z organizacjami administracji rządowej (państwowej) i samorządowej
 6. fachowe szkolenie fachowe hodowców i użytkowników koników polskich.
 7. nawiązywanie do tradycji stowarzyszenia założonego przez prof. Tadeusza Vetulaniego pod nazwą: „Grono Przyjaciół Zwierzyńca Koników Typu Tarpana Leśnego w Puszczy Białowieskiej”.

§ 7
Związek realizuje swoje cele przez:

 1. popularyzację i upowszechnianie wiedzy o rasie konik polski, jej zaletach i sposobach użytkowania
 2. wprowadzanie prawidłowych metod hodowlanych zgodnych z założeniami programu hodowlanego obowiązującego dla tej rasy
 3. wykonywanie z upoważnienia i pod nadzorem PZHK czynności zootechnicznych związanych z realizacją programu hodowlanego obowiązującego dla koników polskich
 4. współpracę z Zarządem Głównym PZHK, Zarządami Wojewódzkich i Okręgowych Związków Hodowców Koni, pokrewnymi związkami rasowymi z terenu Rzeczpospolitej Polskiej i krajów UE, a także spoza krajów UE oraz placówkami i instytucjami naukowymi
 5. współpracę z organizacjami jeździeckimi oraz towarzystwami zajmującymi się popularyzacją turystyki jeździeckiej, rekreacją, hipoterapią i sportem konnym
 6. współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi wspierającymi hodowlę, chów i użytkowanie koników polskich
 7. udzielanie porad i pomocy fachowej hodowcom i użytkownikom poprzez organizowanie kursów, szkoleń, pokazów, dyskusji, sympozjów, seminariów (konferencji naukowych), wyjazdów specjalistycznych, popularyzację książek, artykułów i publikacji dotyczących koników polskich
 8. organizowanie imprez hodowlano-jeździeckich związanych z promocją hodowli i użytkowania koników polskich
 9. współpracę z placówkami naukowymi i podmiotami prowadzącymi doświadczenia zootechniczne.
 10. współpracę z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zapobieganiu i zwalczaniu chorób koni
 11. prowadzenie innych, zgodnych z prawem działań służących do realizacji celów statutowych
 12. występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody państwowe dla zasłużonych hodowców i działaczy w dziedzinie hodowli koników polskich.

§ 8

 1. Dla obsługi administracyjno-biurowej Zarząd Związku może powołać biuro Związku określając zakres jego działalności.
 2. Na czele biura Związku stoi kierownik powoływany przez Zarząd Związku, za zgodą Zarządu Głównego PZHK.
 3. Decyzję o powołaniu biura podejmuje Zarząd Związku konsultując ją z Zarządem Głównym PZHK.
 4. W przypadku nie powołania biura Związku, obsługę administracyjno-biurową sprawować będą członkowie Zarządu Związku.


Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

 1. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
 2. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być osoby fizyczne zajmujące się praktycznie hodowlą (i/lub użytkowaniem) koników polskich albo związane z nią zawodowo lub społecznie, w tym cudzoziemcy, także zamieszkujący poza terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, które działają w Związku za pośrednictwem swych upoważnionych przedstawicieli.
 4. Członkiem honorowym Związku może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, szczególnie zasłużona dla hodowli koników polskich lub w działalności Związku.
 5. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd Związku na pisemny wniosek zainteresowanego (członek zwyczajny na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej).
 6. Członkostwo honorowe przyznaje Walne Zebranie Związku na wniosek Zarządu Związku.
 7. Członek honorowy nie opłaca ustalonych świadczeń na rzecz Związku.

§ 10
Członkostwo w Związku wygasa:

 1. wskutek rezygnacji członka złożonej na piśmie do Zarządu Związku po upływie 1 miesiąca od daty jego wpłynięcia.
 2. na podstawie wykluczenia uchwałą Zarządu Związku podjętą w razie nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów, uchwał i instrukcji władz Związku oraz władz PZHK lub działania na szkodę tych organizacji albo niepłacenia składek członkowskich określonych przez Zarząd Związku przez okres dwóch lat, pomimo pisemnego upomnienia oraz innych czynów godzących w dobre imię Związku, PZHK i hodowców
 3. w razie śmierci osoby fizycznej bądź ustania osoby prawnej
 4. w razie ubezwłasnowolnienia członka lub pozbawienia go praw publicznych

§ 11
Od uchwały o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania uchwały. W takiej sytuacji Zarząd podejmuje uchwałę o zawieszeniu członka w jego prawach aż do chwili rozstrzygnięcia przez Walne Zebranie. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 12
Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:

 1. do udziału we wszelkiej zgodnej z celami statutowymi oraz przepisami prawa działalności Związku
 2. głosu stanowiącego na posiedzeniach Walnego Zebrania Członków
 3. do czynnego i biernego prawa wyborczego
 4. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Związku
 5. używania odznaki organizacyjnej.

Członkowie wspierający i honorowi Związku mają prawo:

 1. do udziału we wszelkiej zgodnej z celami statutowymi oraz przepisami prawa działalności Związku
 2. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Związku
 3. używania odznaki organizacyjnej.

§ 13
Członkowie Związku mają obowiązek:

 1. współdziałać w zakresie osiągania celów statutowych Związku
 2. wpłacać ustalone składki (z zastrzeżeniem § 9 pkt. 7)
 3. przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Związku oraz PZHK, a także zasad „Programu hodowli zachowawczej koników polskich”
 4. aktywnie uczestniczyć w pracach Związku, imprezach i spotkaniach.


Rozdział IV.
Władze Związku.

§ 14
Władzami Związku są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

 1. Władze Związku podejmują uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 32 i § 33.
 2. W sprawach personalnych głosowanie jest tajne, chyba że Walne Zebranie Członków podejmie uchwałę o głosowaniu jawnym.
 3. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata.

§ 16
W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje odpowiednio głos Przewodniczącego/Prezesa.

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na dwa lata. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 21 dni przed Walnym Zebraniem.
 3. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni Związku, a z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 18

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  - z własnej inicjatywy
  - na wniosek Komisji Rewizyjnej
  - na pisemny wniosek jednej trzeciej członków Związku
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno odbyć się w terminie do trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
 3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu o którym mowa w pkt. 2 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w terminie 1 miesiąca.

§ 19

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał w sprawach wymagających kwalifikowanej większości głosów.
 2. W razie braku kworum określonego w pkt. 1 Walne Zebranie Członków może odbyć się w tym samym dniu, pół godziny później w drugim terminie i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Informacja ta musi być zamieszczona w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności Związku
 2. wybór Prezesa (w osobnym głosowaniu), wybór 6 członków Zarządu i dwóch zastępców
 3. wybór Komisji Rewizyjnej (3 osoby) oraz dwóch zastępców
 4. przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej
 5. udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich
 7. uchwalanie zmian statutu
 8. ustalanie kwoty do jakiej Zarząd może zaciągać zobowiązania
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku.

§ 21

 1. Związek jest reprezentowany oraz kierowany przez Zarząd składający się z siedmiu osób, w tym Prezesa, wybranych spośród członków zwyczajnych przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat. Zarząd wybiera spośród siebie Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. We władzach PZHK Związek reprezentuje Prezes (także jako delegat na Walny Zjazd PZHK), a w przypadku jego nieobecności V-ce Prezes.

§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Związku i reprezentowanie go na zewnątrz
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 3. ustalanie wysokości składek członkowskich
 4. określanie szczegółowych zasad organizacji wewnętrznej Związku (w zależności od potrzeb powoływanie Terenowych Kół Hodowców Koników Polskich, o zasięgu regionalnym i uchwalanie dla nich regulaminu)
 5. powoływanie komisji specjalistycznych w celu powierzenia im określonych zadań
 6. zgłaszanie kandydatów do komisji księgi stadnej koników polskich
 7. zgłaszanie pod adresem komisji księgi stadnej zmian do programu hodowlanego
 8. organizacja, wspólnie z wojewódzkimi/okręgowymi związkami hodowców koni, polowych prób użytkowości dla koników polskich
 9. zarządzanie majątkiem Związku i decydowanie o podjęciu działalności gospodarczej
 10. przyjmowanie i wykluczanie członków Związku
 11. realizacja polityki hodowlanej zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków
 12. podejmowanie uchwał w sprawach przynależności Związku do organizacji krajowych i zagranicznych (wraz z wyborem reprezentanta Związku)
 13. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Związku i Zarządowi Głównemu PZHK sprawozdań z działalności oraz wniosków
 14. stawianie wniosków do Walnego Zjazdu PZHK o nadanie Złotej Odznaki PZHK
 15. wnioskowanie do Kapituły Odznaczeń o przyznanie Srebrnej Odznaki PZHK
 16. stawianie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków członkostwa honorowego
 17. podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Związku

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku i zwoływane są przez Prezesa lub w jego zastępstwie przez V-ce Prezesa.
 2. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu ponad połowy składu Zarządu.

§ 24

 1. Do ważności oświadczeń woli składanych przez Zarząd, w tym zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa i pełnomocnika Zarządu lub V-ce Prezesa i pełnomocnika Zarządu lub Prezesa i V-ce Prezesa.
 2. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnika następuje uchwałą Zarządu.

§ 25
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku wybieranym przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

§ 26

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 2. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej
 3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień
 4. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Związku
 5. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
 6. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku bezskutecznego upływu terminu zgłoszonego wniosku do Zarządu Związku (zgodnie z § 18 pkt. 3).
 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 27
Członek Zarządu lub członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przed upływem kadencji z zastosowaniem § 10, pkt. 2 uchwałą podjętą przez co najmniej 5 członków Zarządu, w obecności Prezesa lub V-ce Prezesa. Od uchwały tej zainteresowany może odwołać się do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 28

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków spośród zastępców wybranych przez Walne Zebranie Członków Związku (w kolejności wg liczby uzyskanych głosów na Walnym Zebraniu Członków).
 2. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu, Zarząd powierza pełnienie obowiązków Prezesa V-ce Prezesowi na okres do końca kadencji.
 3. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej po dokooptowaniu nowego członka (zgodnie z pkt. 1), Komisja wybiera spośród siebie nowego Przewodniczącego (na okres do końca kadencji).


Rozdział V.
Majątek Związku.

§ 29
Związek może nabywać i zbywać rzeczy i prawa oraz tworzyć fundusze. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach prawa.

§ 30
Źródłami finansowania Związku są:

 1. składki członkowskie
 2. opłaty dodatkowe uchwalone przez Walne Zebranie Członków
 3. dotacje, w tym dotacje z PZHK i wojewódzkich/okręgowych związków hodowców koni
 4. darowizny, spadki i zapisy przekazywane przez osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej z kraju i zagranicy
 5. wpływy z ofiarności publicznej
 6. wpływy z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 7. inne źródła określone przepisami szczegółowymi lub umowami

§ 31
Dochód Związku Hodowców Koników Polskich przeznaczony jest w całości na działalność statutową.

§ 32
Decyzje o zbywaniu i nabywaniu majątku Związku oraz zaciąganiu innych zobowiązań podejmuje Zarząd w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zebranie Członków.


Rozdział VI.
Postanowienia końcowe.

§ 33
Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów.

§ 34

 1. Do ważności uchwały o rozwiązaniu Związku wymagana jest większość dwóch trzecich głosów przy obecności ponad połowy członków Związku uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku rozwiązania się Związku likwidatorem jest ostatni Zarząd Związku.

§ 35 Majątek likwidowanego Związku przeznacza się na cele hodowli koników polskich. Cele te powinna określać uchwała o rozwiązaniu Związku.

§ 36
Likwidator (ostatni Zarząd Związku) przedstawia sprawozdanie Zarządowi Głównemu PZHK i po zatwierdzeniu tego sprawozdania składa wniosek do właściwego sądu o wykreślenie Związku z rejestru.


Odwiedź nas na Facebooku!Redakcja | Ochrona prywatności | Mapa strony | Kontakt | Archiwum Copyright 2019 KONIKI POLSKIE